Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2 april 2019

 1. Opening met mededelingen door de voorzitter Dina Pool.
 • Afmeldingen: Auktje en Jan Smedes
 • 35 personen aanwezig
 • DB heeft Kennisgemaakt met het nieuwe College van B&W

De dorpswethouder voor Niezijl is; Bert Nederveen en de dorpscontactpersoon bij de gemeente is; Niels Scholtens

 • Ook is DB uitgenodigd voor deelnamen aan de gesprekken over de sluiting van gaslocatie NAM. Deze gesprekken zullen samen met de Dorpsbelangenverenigingen van met Grijpskerk, Kommerzijl, en Pieterzijl.
 • Er is een nieuw Burgerinitiatief Begraafplaats binnengekomen deze wordt op de agenda voor de rondvraag ingepland.
 1. Presentatie van het Manifest Duurzaam Dorp Niezijl door Anton Bardie van Vereniging Groninger Dorpen.
 • Terugblik en werkwijze. Er zijn een aantal speerpunten geformuleerd en daaromheen zijn werkgroepen gevormd.

Db coördineert de verschillende ideeën die door de werkgroepen worden uitgewerkt en uitgevoerd.

 • De werkgroepen zijn: Verkeer, Duurzaamheid, Toerisme, Zorg voor elkaar, Jeugd.

Vragen/opmerkingen:

 • Hoe kun je verschillende belangen koppelen;

het Manifest is bedoeld als een overdracht naar de nieuwe gemeente Westerkwartier, om aan te geven waar we als dorp voor staan. Dit kan evt. samen met een ander dorp, bv. met Kommerzijl over het fietspad.

Zo blijven bepaalde zaken onder de aandacht gebracht, via de dorps/leefbaarheid coördinator en de jaarlijkse gesprekken met het college.

 • “Hogedijk 60 km zone” meer onder de aandacht, ter bevordering van de veiligheid van omwonenden en weggebruikers.
 • Sylvia Bakker sluit zich aan bij de werkgroep Jeugd.
 1. Vereniging voor Dorpsbelangen

Jaarverslag 2018, zie website www.niezijl.nu en de Dorpsproat april 2019

 • Verslag vorige vergadering in Dorpsproat van maart, worden goedgekeurd.

Financiën:

 • Financieel jaarverslag 2018:

Er zijn iets meer inkomsten dan uitgaven

Niezijlsterweekend met “Kom op verhoal” was een nieuwe kostenpost.

Er waren meer representatiekosten i.v.m. met mensen die stopten met functie en andere feestelijkheden en jubilea

Inkomsten van de drukkerij komen ten bate van Dorpshuis.

De inkomsten die binnenkomen zijn advertentiekosten en gaan als gift naar het Dorpshuis om kosten te drukken

 • Begroting 2019:

De contributie is opgehaald en er zijn ook veel inwoners die het geld overmaken.

Komend jaar zijn er kosten w.b.t. de aanschaf van een nieuwe baard en pruik voor Sinterklaas.

De nieuwe brug is groter en heeft daarom meer bloembakken nodig.

Ook het schoon en representatief houden van haven wordt meegenomen in de kosten.

 • Verslag kascommissie: ziet er prima uit, decharge verleent
 • Benoeming nieuw lid kascommissie: Marian Dijkstra en Folkert Poelma
 1. Stichting Spelweek

Jaarverslag 2018 door Jannie Postma wordt geplaatst in Dorpsproat van mei.

 • Korte samenvatting:

Thema 2018was Jungle met activiteiten als; Wandelpuzzeltocht, Pubquizz, en Roofvogelshow Er deden ruim 60 kinderen die mee. Ook waren er de jaarlijkse activiteiten als de Toneelvoorstelling, Straatspeeldag en Oliebollen-verkoop

Planning 2019 13 – 21 juli thema: Oertijd.

 • 3 Nieuwe bestuursleden, Roos, Geertje en Mariska,

Carlijn is gestopt.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Financiën:

De 700 euro terugloop op het banksaldo was de investering voor een demontabele baromlijsting.

 • Financieel jaarverslag 2018: de extra giften staan genoemd als “lijsten”

Kosten van de tent lopen via de bank en de kosten hiervoor worden gedrukt door het meewerken aan de plaatsing en afbraak, door vrijwilligers. Een dermate grote tent is nodig als alternatief onderkomen bij slecht weer.

Het idee wordt geopperd om een andere tentbouwer te benaderen die wellicht goedkoper zou kunnen zijn. Jeroen Zwart geeft hiervan de naam door aan bestuur. Eigen aanschaf van een tent zou ook via een fonds kunnen. Er worden regelmatig fondsen aangevraagd voor diverse kosten en dit gaat ook het komende jaar weer gebeuren i.v.m. nieuw aan te schaffen van knutselmateriaal.

 • Begroting 2019 door Marian; plannen in investering w.b.t licht rondom de bar en de inrichting van de bar. Nieuwe uitgaves zijn ook een evt. mobile afzuiging, knutselmateriaal en een grote bolderkar. Jelle geeft aan dat er een installatie op zolder van Schanshuus staat.

Bennie houdt zich hiermee bezig.

 • Verslag kascommissie: kleine dingen en tips gegeven om beter op te kunnen tellen

decharge verleent

 • Benoeming nieuw lid kascommissie: Jan Smedes en Theunella de Vries.
 1. Stichting Dorpshuis

Jaarverslag door Theo Renkema:

 • De voorzitter zwaaide af, Marion is vandaag afwezig.

Nieuwe situatie en zichtbaarheid/aangezicht dorpshuis: Vertraging door asbest onder het schuurtje en olieresten onder de grondsanering.

D.m.v. het “Koplopersproject” is er een extra subsidie van 20.000 euro ontvangen. Dit wordt o.a. gebruikt voor het opknappen van de voorgevel en andere zaken qua leefbaarheid. Er is bedrijfskleding aangeschaft voor vrijwilligers die zorg dragen voor de horeca, tijdens bijeenkomsten rondom een begrafenis. Vervanging de koeling in de keuken is geregeld d.m.v. verzekering.

Plannen voor 2019: in de voorgevel worden grote kozijnen geplaatst door de firma Werkman. Janke Groenveld is nieuw lid van bestuur geworden.

Financiën

 • Financieel jaarverslag 2018 door Berend Groenveld; het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk betaald met subsidies.
 • Wat wordt er gedaan met de douches? deze worden niet gebruikt i.v.m. salmonella, deze ruimte kan beter benut worden voor bv gedeelde opslag. Bestuur neemt het mee en kijkt erna. Ook de stoelen in de grote zaal en de verlichting staan op de agenda. Kan de grote zaal door de jeugd gebruikt worden? Bv voor voetbal op de zaterdagmiddag. In de plannen zou de grote zaal in principe permanent ingericht worden met stoelen en zitjes. Hier zijn vragen over. De grote zaal zou ook multifunctioneel gebruikt moeten kunnen worden, bv door de jeugd en de gymvereniging. De gymvereniging en of de jeugd zouden hierin bij gebruik hand en spandiensten kunnen verrichten in het terugplaatsen van de inrichting.
 • Begroting 2019; voor het opknappen van de biljartzaal worden subsidies aangeschreven.
 1. Burgerinitiatief Begraafplaats

Presentatie door Henk Hasper en Enno Kooi.

Project: “Onderhoud begraafplaats Niezijl door vrijwilligers”

Werving vrijwilligers loopt goed, de groep bestaat uit 16 personen.

De werkzaamheden zijn lichte onderhoudstaken volgens de richtlijnen vanuit de handleiding van Landschapsbeheer Groningen en stichting Oude Groninger Kerken. Ook het activeren van grafeigenaren en het verwerven van toestemming van deze eigenaren, tot bv het rechtzetten van omgevallen grafmonumenten en andere grotere onderhoudsklussen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige technieken en vakmanschap. Ontruiming van de graven is geen optie omdat er niet aan de juridische voorwaarden voldaan kan worden. In het verleden zijn er al wel graven weggehaald. Dit omdat een situatie omtrent een grafsteen te gevaarlijk was geworden.

Planning in tijd is ongeveer 3 jaar van ongeveer 4 onderhoudsdagen per jaar. Op termijn wordt er een prioriteitenlijst gemaakt. Vraag aan DB is: dat iemand meedoet in de club van vrijwilligers, de communicatie naar buiten toe via DB laten lopen en de vraag naar financiële ondersteuning. DB wil hiervoor 1000 euro als voorschot inzetten. Inzet voor het verstrekken van deze financiën is dat deze terug te halen zijn bij de gemeente en de grafeigenaren. In principe worden deze werkzaamheden in samenspraak met de eigenaren gedaan. Vraag aan de vergadering is of er akkoord is voor deze financiële steun.

Voorstel is aangenomen. Eerstvolgende vergadering van DB wordt gekeken op welke manier deelname, verantwoording en betrokkenheid van hieruit ingevuld kan worden.

 1. Rondvraag en sluiting;
 • Er is dit jaar geen garageverkoop,
 • Voor de voorjaarsronde worden vrijwilligersgevraagd
 • Oud en Nieuw; voor de organisatie van de kinderdisco en de nachtelijke nieuwjaarsborrel gaan de verantwoordelijke verengingen; St Dorpshuis, St Spelweek en Dorpsbelangen, met elkaar om de tafel om te bepreken hoe dit te regelen.
 • De klok van de toren is weer ontregeld en het geluid is te zacht, Jorien geeft dit door aan St Groninger Kerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *